Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lasten hoidon järjestäminen seuraavien vaihtoehtojen välillä:

  • hoitaa itse lapsiaan kotihoidon tuella, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi
  • hakea lapselle kunnallinen päivähoitopaikka päiväkodissa tai perhepäivähoidossa
  • järjestää päivähoito yksityisen hoidon tuella yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoitajalla tai palkata lastenhoitaja kotiin.

Ensisijaisena hoitopaikkana on aina lähipäiväkoti tai perhepäivähoito. Lapsen ikä, toimintakyky ja kuntoutustarve määräävät viime kädessä hoitopaikan.

Ohjatussa toiminnassa on jo sinällään kuntouttavia elementtejä päiväkodin arjessa, joista hyötyvät kaikki lapset. Näitä ovat mm. päiväohjelma, lasten keskinäinen vuorovaikutus sekä lasten ja aikuisten vuorovaikutus, oman toiminnan ohjaamiseen opastaminen, ryhmätoiminta, lapsen eri kehitysalueiden tukeminen.

Päivähoidossa tehdään yhdessä vanhempien kanssa lapselle varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu), josta löydät tarkempaa tietoa täältä.

Päivähoidon erityis-/yksilölliset ratkaisut. Tasapainoisen kehityksensä turvaamiseksi lapsi voi tarvita tavanomaista enemmän tukea.

Lapsi voi tarvita erityistä tukea esimerkiksi, jos

  • hänen puheenkehitys on viivästynyt
  • hän tarvitsee oppimisvalmiuksilleen tukea ennen koulunkäynnin aloittamista
  • hänellä on sosiaalisia vaikeuksia esimerkiksi toverisuhteissa
  • hänellä on vamma tai pitkäaikaissairaus

Periaatteena on, että lapsen tuen tarvetta arvioidaan alusta asti lapsen vanhempien ja päivähoidon kasvatushenkilöstön kanssa yhdessä. Tuen tarpeen arvioimisen lähtökohtana ovat lapsen yksilöllinen kehitys ja hänen mahdollisuutensa osallistua toimintaan yhdessä muiden lasten kanssa. Päivähoidon erityinen tuki lapselle toteutetaan mahdollisimman pitkälle tavanomaisten päivähoitopalvelujen yhteydessä.

Kuntouttava päivähoito. Lapsen päivähoito voidaan järjestää kuntoututtavana päivähoitona kehitysvammalain mukaisesti, kun päivähoitolain mukaiset palvelut eivät riitä lapsen hoidon tarpeeseen tai hoidon tarve johtuu ensisijaisesti lapsen kehitysvammasta. Tällöin lapsen päivähoito on maksutonta.  Lisätietoa aiheesta löytyy täältä.