Mihin kouluun? Oppilaan ensisijainen koulu on lähikoulu. Mikäli oppilas tarvitsee oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi erityisiä tukikeinoja (esim. apuvälineitä, koulunkäynnin ohjaajaa, erityisopettajan tukea), ne pyritään tarjoamaan hänen lähikouluunsa ja siihen opetusryhmään, missä hän opiskelee. Jos oppimisen ja koulunkäynnin tukea ei ole mahdollista järjestää kotiluokkaan, opetus on tällöin mahdollista järjestää erityisluokassa tai erityiskoulussa. Opetus voidaan järjestää myös sairaalaopetuksena siinä määrin, kuin hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista.

Kenelle pidennetty oppivelvollisuus? Pidennetty oppivelvollisuus (= 11-vuotinen) suositellaan lapselle, joka ei todennäköisesti saavuta yhdeksässä vuodessa peruskoulun tavoitteita. Tarkoituksen on vahvistaa oppilaan perusvalmiuksia, jotta hän pärjäisi perusopetuksessa mahdollisimman hyvin. Tarkemmin pidennetystä oppivelvollisuudesta löytyy täältä.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. 

Peruskoulussa koulunkäynnin tuki voi olla mm. opetuksen erityttämistä, oppilaanohjausta, oppilashuollon tukea, tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, apuvälineitä, avustajapalveluja.

Peruskoulussa on käytössä kolmiportainen tuen -malli

  1. Yleinen tuki. Laadukas opetus, ohjaus ja tuki kaikille oppilaille. Tarvittaessa lisäksi esim. eriyttäminen, joustavat opetusjärjestelyt, tukiopetus
  2. Tehostettu tuki. Oppilaalle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai useampia tukimuotoja samaan aikaa, tehdään pedagoginen arvio. Tämän pohjalta laaditaan oppimissuunnitelma, johon tuen muodot kirjataan. Tehostettu tuki on vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki.
  3. Erityinen tuki. Kun tehostettu tuki ei riitä, tehdään oppilaan kokonaistilanteesta yhteistyössä selvitys sekä arvio erityisen tuen tarpeesta. Näiden perusteella tehdään pedagoginen selvitys, jonka pohjalta voidaan tehdä erityisen tuen päätös (hallintopäätös). Tämä mahdollistaa kokoaikaisen erityisopetuksen. Erityisopetuksessa oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.

Lisätietoa aiheesta:

  • Kuka järjestää koulukuljetukset? Koulumatkakuljetukset kuuluvat peruskoulun ajan opetustoimen maksettavaksi (Perusopetuslaki 32§). Kulkeminen voi tapahtua julkisilla, tavallisella tai INVA-taksilla saattajan kanssa tai ilman, oppilaan tarpeista riippuen. Lisätietoa koulukuljetuksista löytyy täältä.
  • Aamu- ja iltapäivätoiminta. Kunta voi järjestää ja hankkia aamu- ja iltapäivätoimintaa koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille oppilaille. Lisätietoa aamu- ja iltapäivätoiminnasta löytyy täältä.
  • Avustaja- ja tulkitsemispalvelut perusopetuksessa. Lisätietoa aiheesta löydät täältä.
  • Tarvitaanko kouluun apuvälineitä ja kuka ne järjestää? Opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaalle maksuttomia. Vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet. (Perusopetuslaki). Lisätietoa opiskulussa tarvittavista apuvälineistä löytyy täältä.