Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella ja sellaisella lapsella, joka aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Varhennettu oppioikeus/pidennetty oppivelvollisuutta (= 11-vuotinen) suositellaan lapselle, joka ei todennäköisesti saavuta yhdeksässä vuodessa peruskoulun tavoitteita. Samalla, kun kunnan opetusvirastossa tehdään päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta, tehdään myös päätös erityisopetukseen siirtymisestä.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen esiopetus. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään laajasti erityistä tukea tarvitsevat lapset ja ohjataan heidän tukemistaan. Lähtökohta opetuksen järjestämisessä on, että toiminta toteutuu lasten ikäkauden ja edellytysten mukaisesti.

Ensisijaisesti erityistä tukea tarvitsevan lapsen esiopetuksen fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö ja tarvittavat tukipalvelut tulee järjestää niin, että lapsi voi täysipainoisesti osallistua muun ryhmän toimintaan. Erityisopetus esiopetuksen aikana järjestetään pääasiassa muun opetuksen yhteydessä samanaikaisopetuksen tai pienryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Erityistä tukea tarvitsevista lapsista voidaan muodostaa myös oma ryhmä.

Opetusta järjestettäessä on erityisen tärkeä huolehtia siitä, että erityistä tukea tarvitsevan lapsen ottaminen tai siirtyminen perusopetukseen tapahtuu yhteistyössä esi- ja perusopetuksesta vastaavan henkilöstön sekä huoltajan kanssa. Lapsen esiopetusta tukemaan tulee laatia yksilöllinen lapsen esiopetuksen suunnitelma tai, jos lapsi on otettu tai siirretty erityisopetukseen, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).